Ar-Ge

Enerji konusu sürekli gelişim ve yenilik ihtiyacı duyulan bir alan olduğundan AR-GE enerji ve enerji verimliliği alanının en önemli kaynağıdır.

TEV olarak bilimsel ilerleme ile teknolojik gelişim hedeflenmektedir.Ülkemizde yetersiz teknoloji alanlarının ve kara deliklerin aydınlık yapı ve bilgi altyapısına kavuşturulması için TEV projeleri araç edinilmektedir.

Genelde enerji verimliliği İŞ/ENERJİ olarak formülize edildiğinden, verim artışı için aynı iş için daha az enerji tüketimi sağlayıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

TEV için her proje enerji verimlilik projesi olmakla birlikte aynı zamanda da bir AR-GE projesi haline dönüştürülmektedir ve asıl kazanç ise AR-GE yaklaşımı sonucu olarak elde edilen bilgi ve teknolojik gelişimdir. Tüm projeler ölçüm ve raporlama hedeflemesi ile AR-GE projesini desteklemektedir.

AR-GE proseslerinin çözümlenmesi, anlaşılır hale getirilmesi, yeni orjinal yöntemlerle TEV değeri artışı sağlanması radikal verim artışı sağlamaktadır.

Bakmak, görmek, ölçmek, yorumlamak, karar vermek zamanı çok iyi kullanarak kısa sürede gelişim sağlamak izlediğimiz AR-GE yöntemidir.

AR-GE sonuç odaklıdır. Sürdürülebilirliği sağlamak için hızlı çözüm çok önemlidir ve hayati önem taşımaktadır.

Yanma

 • CO-H2 optimizasyonu
 • Magnetokalorik etkinin faz değişimine etkisi
 • Hidrojenin yüksek frekanstaki iç enerji artışı
 • Suyun iletkenliğinin buhar üretim verimine etkisi
 • Buhar enerjisinin gerçek değerinde tespiti için buhar ıslaklığının, kızgınlığının belirlenmesi
 • Net ışıl verim tespiti için bütünleşik enerji meter geliştirilerek net verim ifadesinin tev projelerinde kullanılması

Soğutma

 • Sürtünmesiz soğutma yağı
 • Flash buhar kontrol
 • Kompresör motor kontrolü
 • Sıvı-gaz ayrıştırılması
 • Magnetokalorik etkinin faz değişimine etkisinin soğutma verimine yansınması

TEV-JEN

Kojenerasyon sisteminin günümüz şartlarında sürdürülebilirliğinin sağlanması, yakıtın fizibilite değerine etkisinin azaltılması için veriminin yükseltilerek mevcut bilinen verim değerine göre %15-30 daha yüksek verime erişilmesinin sağlanması.

Yakıt yanma veriminin artırılarak birim elektrik üretimi için gerekli yakıt miktarının %5 azaltılması, üretilen atık ısının %15-25 artırılması sonucunda egzozdan ve radyatörden geri kazanılan ısının artırılması ile ısı gelirinin yüksek oranda artırılması ile yapılandırılan kojenerasyon tekniğine TEV-JEN adını vermekteyiz.

TEV-TP

Termik-pipe ısı borulu atık ısı geri kazanım sistemi ile yüksek ısı geri kazanım verimi, yüksek sürdürülebilirlik değeri ve ucuz çözüm ile ısı tüketim verimini artırma yönünde büyük gelişim beklenmektedir.

TEV-NANO

Nano-teknolojik ısı yalıtım boyası ile %22-38 1 mm kalınlıktaki bir kaplama ile ısı geçirgenliği azaltılarak yalıtım sağlanmaktadır.İnce bir katman ile yüksek yalıtım seviyesinin yüksek sıcaklıklar için sağlanması alışkanlıkları değiştirici devrimsel sonuçlar yaratmaktadır.Bir buhar vanası boyanarak insan eli ile ellenir hale gelmekte ve vana dış yüzey sıcaklığı temaslı termometre ile 100’c nin üzerinde sıcaklık okunmaktadır. Bu durum ısı akışının herkes tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacak soruyu sordurmaktadır. Nasıl da yüksek sıcaklıktaki yüzeyi elimiz ile dokunabiliyoruz?

Isı akışı sadece sıcaklık ile belirlenen bir olgu değildir.
Q = K x ( T2-T1 ) x F
F: sabit
T1: sabit
T2: ölçülen yüzey sıcaklığı uygulama sonrası 20-30°C azalmaktadır.
K: Büyük değişimin gerçekleştirildiği kısım burasıdır. Radyasyonla gerçekleşen ısı yayınımı toplam ısı yayınımının %85’ini kapsamaktadır.Radyasyon ile ısı yayınımının büyük kısmı nano boyutlu boşluklu küreler vasıtası ile ortadan kaldırılarak yüksek oranda ısı yalıtımı mm seviyesindeki kaplama kalınlıları ile sağlanabilmektedir. Anlaşıldığı gibi gerçek büyük boyutlu geliştirmeler nano boyutta gerçekleşebilmektedir.
Anlaşıldığı gibi gerçek büyük boyutlu gekliştirmeler nano boyutta gerçekleşebilmektedir.

TEV-LED

Çağımızda aydınlatma insan yaşamında büyük önem taşımaktadır.Tüketilen elektrik enerjisinin %20-30’luk kısmı aydınlatma içindir.Bilinen aydınlatma sistemleri ışık üretmek için ısı da açığa çıkarmakta ve verim düşmektedir. LED teknolojisi ile ısı oluşumu azaltılmakta ve verim bilinen flouresant armatürlere göre %50 daha fazla artmaktadır. Burada armatür ömrü, ışık seviyesinin sürdürülebilirlik değeri, fiyat değerleri öne çıkmaktadır. Burada sistem verimliliği ön plana çıkmaktadır.

TEV-PLAZMA

Ağır sanayi alanlarında ergitme ciddi bir problem ve en önemli enerji tüketim alanıdır. Maddenin atomic özelliklerinden yararlanılarak yoğunlaştırılmış enerji teknoljileri kullanılarak ortadan kaldırılamayan kayıplar yok edilmeye çalışılmaktadır.Bunların en önemlilerinden biri PLAZMA dır. Maddenin atomic enerji seviyesinin doğrudan artırılmasına dayanan bu teknoloji ile yüksek sıcaklık tekniklerinde %50’ye kadar enerji tasarrufu sağalanabilmektedir. Metal, cam, çimento, proses sanayi için hayati önem taşımaktadır.

TEV-TRİBOLOJİ

En önemli enerji tüketim alanlarından biri sürtünmedir. Sürtünme enerji tüketim noktasında atomik temas sonucunda stres yaratmakta ve ısı açığa çıkarılarak hedef işin üretimini azaltmaktadır.Bu durumu önlemek için yağlama kullanılmaktadır.Yağlamanın sürdürülebilirliği için de filtreleme ön plana çıkmaktadır.Hem sürtünmeyi özellikli yağlar ile azaltmak, hem de yağlama kalitesinin sürdürülebilirliği için yüksek kaliteli yağlama TEV tarafından önemli bir AR-GE alanı haline getirilerek çalışmalar yürütülmektedir.

TEV-FİLTRE

Proseslerde kullanılan madianın homojenliği, kimyasal etkilenmeyi önlemek, sistemin sürdürülebilirliğini sağlayıcı korumanın yapılması için filtreleme kalite kontrolörü anlamında ele alınmaktadır. Bu alanda, yakıt, hava, yağ, su filtreleme önemsenmektedir.

TEV-MOTOR

Elektrik enerjisinin %60’ı sanayide A/C elektrik motorlarında kullanılmaktadır Elektrik motorları aslında akıllı bir doğal yük kontrol dinamiğine sahip olmasına rağmen, makineler üzerinde kullanılan motorlar, makinelerin özelliklerine uyumlu olması isteminden ötürü verimsiz şartlarda çalıştırılmaktadırlar.

Bu alanda alogoritmik olarak mili saniye ölçeğinde hesaplama özelliğine sahip motor tork optimizasyon teknikleri ile fazla iş üretimi engellenerek enerji verimi artırılmakta ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bu konuda makine işletim prosesinin ele alınarak TEV hedefli yaklaşımla çözüm sağlanmaktadır.

TEV-OTOMASYON

Proseslerin verim hedefli hayata geçirilmesi ve kendi iç dinamik parametrelerinin etkisini öğrenip optimize etme felsefesi TEV için bir OTOMASYON hedeflemesidir. BU yaklaşım gerekli gördüğü tüm ölçüm ve karşılaştırma referans sistemlerini metrolojik olarak dizayn eder ve hayata geçirir.Bu AR-GE çalışmalarının temeli olan ölçüm prosesini çok dinamik hale getirip çözüm kabiliyetini çok üst seviyeye çıkarmaktadır.

TEV-SENSÖR

AR-GE için gerekli olan parametrik ölçüm ve ölçüm kalitesinin elde tutulabilmesi için gerekli olan sensörlerin üretimi ve ölçüm gücünün elde tutulması sürdürülebilir bir AR-GE altyapısı için şart olarak gördüğümüzden sensörleri de TEV kendi üretmeyi önemsemektedir.

Ar-Ge Konuları
 • Yanma
 • Soğutma
 • TEV-JEN
 • TEV-TP
 • TEV-NANO
 • TEV-LED
 • TEV-PLAZMA
 • TEV-TRİBOLOJİ
 • TEV-FİLTRE
 • TEV-MOTOR
 • TEV-OTOMASYON
 • TEV-SENSÖR